13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Management informací a znalostí ve firmě

Koordinátor: Anna Diačiková, Chemosvit a.s., Svit

Kdy a kde: 23. 5. 2007, 9.00 - 12.30, Posluchárna D

Management znalostí v moderní organizaci

Autor: Ludmila Mládková, Vysoká škola ekonomická v Praze

Abstrakt:

Management znalostí je jedním ze základních předpokladů úspěchu moderní organizace. Umožňuje organizacím lépe využít znalosti jejich pracovníků, což je velmi důležité především tam, kde se organizace pohybuje ve vysoce tržním prostředí. Moderní organizace je živoucí organismus, jehož jednotlivé části a aktivity jsou propojeny právě znalostmi. Management znalostí je třeba zavádět systematicky, což ne všechny organizace dělají. Mnohé se snaží o prosazování metod a postupů, které jsou pro jejich podmínky nevhodné a které jsou v rozporu s ostatními subsystémy systému řízení, které používají. Jednou z možností, jak systematicky budovat management znalostí je propojit znalostní aktivity s organizační strukturou organizace. Organizační struktura tvoří jakousi kostru organizace a jako jednoznačně tvrdý prvek předurčuje možnosti, které organizace má. Zvolí-li organizace způsob řízení znalostí, který je nekompatibilní s její organizační strukturou, nepovede se jí ho implementovat. Vzhledem ke vztahu organizační struktury a managementu znalostí rozeznáváme tři základní typy organizačních struktur. Článek pojednává o výhodách a nevýhodách, které tyto struktury organizacím pro management znalostí nabízejí.

O autorovi:

Autorka pracuje na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě podnikohospodářské, katedře managementu. Zabývá se a publikuje v oblasti managementu, managementu znalostí a managementu znalostního pracovníka. V rámci Vysoké školy ekonomické učí předměty Základy managementu pro bakalářské studium a Management 2 a Knowledge Management pro magisterské studium, pro Community of European Management Schools (CEMS) předmět Management of Knowledge Worker. Uvedeným tématům se věnuje i v oblasti výzkumu, konzultační a lektorské činnost.


Ostatní příspěvky v sekci

Podnik jako živý organismus – konkurenční výhoda

Autor: Olga Girstlová, GiTy, a.s., Brno

Některé problémy transformace firemního informačního střediska na středisko znalostní

Autor: Jan Vymětal, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Ekonomická fakulta

Využití marketingu v podnikové knihovně

Autor: Tereza Šedivcová, ČSOB, Praha

Informace veřejného sektoru – zdroj surovin pro informace a znalosti ve firmě

Autor: Dagmar Vránová, EPMA - Agentura pro evropské projekty &management, Praha

Strategické rozhodovanie a riadenie znalostí v reálnej firemnej praxi

Autor: Anna Diačiková, Chemosvit a.s., Svit

DMS a dynamické dokumenty

Autor: Jan Mottl, AiP Safe s.r.o., Praha