13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Management informací a znalostí ve firmě

Koordinátor: Anna Diačiková, Chemosvit a.s., Svit

Kdy a kde: 23. 5. 2007, 9.00 - 12.30, Posluchárna D

Využití marketingu v podnikové knihovně

Autor: Tereza Šedivcová, ČSOB, Praha

Abstrakt:

Využití marketingových metod je dnes v praxi informačního pracoviště/knihovny, která je součástí velkého komerčního podniku, nutností. V době, kdy většina ekonomických subjektů snižuje náklady na provoz, je pro knihovny důležité řešit otázku, jak soutěžit v rámci podniku s ostatními útvary, které generují zisk. Jednou z možností, jak neprohrát v této soutěži, je mít dostatek uživatelů využívajících služeb knihovny ke své práci. Knihovna pak může generovat zisk zprostředkovaně. V prezentaci jsou shrnuty některé zkušenosti týkající se využití marketingu v provozu knihovny ČSOB. Z praxe vyplývá, že je třeba především znát své uživatele. A podnikové prostředí poskytuje o uživatelích mnoho informací, které lze pro marketingové účely knihovny použít. Na základě dostupných dat lze udělat segmentaci uživatelů a dle toho přizpůsobit vhodné marketingové akce v různých podobách. Příspěvek nabízí některé marketingové možnosti a srovnává jejich výhody a nevýhody ohledně úspěšnosti nejen ve firemním prostředí. K oslovení potencionálních uživatelů je možné využít nejen informační zdroje či školení uživatelů, ale také spokojené stávající uživatele knihovny, což je dokumentováno na příkladech z praxe knihovny ČSOB.

O autorovi:

Tereza Šedivcová ukončila svá magisterská studia v oblasti informačních studií a knihovnictví na Karlově univerzitě v roce 2005. Nyní si doplňuje finanční vzdělání na BIVŠ. Mezi její předměty zájmu patří motivace zaměstanců knihoven a informačních pracovišť a problematika vyhledávání informací. Svoji profesionální kariéru začala založením a vedením knihovny na Arcibiskupském gymnáziu. Nyní pracuje v oddělení informačních služeb ČSOB, kde byla 5 let zodpovědná za vedení odborné knihovny.


Ostatní příspěvky v sekci

Management znalostí v moderní organizaci

Autor: Ludmila Mládková, Vysoká škola ekonomická v Praze

Podnik jako živý organismus – konkurenční výhoda

Autor: Olga Girstlová, GiTy, a.s., Brno

Některé problémy transformace firemního informačního střediska na středisko znalostní

Autor: Jan Vymětal, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Ekonomická fakulta

Informace veřejného sektoru – zdroj surovin pro informace a znalosti ve firmě

Autor: Dagmar Vránová, EPMA - Agentura pro evropské projekty &management, Praha

Strategické rozhodovanie a riadenie znalostí v reálnej firemnej praxi

Autor: Anna Diačiková, Chemosvit a.s., Svit

DMS a dynamické dokumenty

Autor: Jan Mottl, AiP Safe s.r.o., Praha