13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Management informací a znalostí ve firmě

Koordinátor: Anna Diačiková, Chemosvit a.s., Svit

Kdy a kde: 23. 5. 2007, 9.00 - 12.30, Posluchárna D

Informace veřejného sektoru – zdroj surovin pro informace a znalosti ve firmě

Autor: Dagmar Vránová, EPMA - Agentura pro evropské projekty &management, Praha

Abstrakt:

Tento příspěvek se zabývá problematikou využívání informací veřejného sektoru pro další produkty a služby s přidanou hodnotou. Vychází z principu, že informace produkované veřejným sektorem jsou zdrojem nesmírného bohatství pro další zpracování a vytváření pokročilých informačních služeb s přidanou hodnotou. Tyto informace jsou „vstupní surovinou“ pro rozvoj nových odvětví digitální ekonomiky, pro volný pohyb zboží a služeb na vnitřním trhu a pro intenzivnější přeshraniční spolupráci. Porovnáním přístupu různých členských států EU však bylo zjištěno, že existuje řada bariér, které veřejný sektor vytváří a brání tak efektivnímu rozvoji průmyslu informačního obsahu. Evropská komise proto přijala v r. 2003 Směrnici o opakovaném využívání informací veřejného sektoru č. 98/2003/EC, která definovala základní jednotná pravidla členských států pro zacházení s těmito informacemi. Příspěvek rozebírá aktuální situaci v ČR, zabývá se Zákonem o svobodném přístupu k informacím, do něhož byla Evropská směrnice začleněna. Vychází z předpokladu, že většina firem bez ohledu na obor podnikání, potřebuje v určitých situacích informace veřejného sektoru. Jaké jsou možnosti jejich získání? Existují jasná pravidla pro jejich využívání? Jaké jsou požadavky poskytovatelů informačních služeb na kvalitu informací veřejného sektoru? Lze odstranit bariéry, které dosud na našem trhu přetrvávají?

O autorovi:

Ing. Dagmar Vránová absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze (obor ekonomicko matematické výpočty) v r. 1975. Pracovala ve výzkumných institucích a ve federálních státních úřadech. Poté se přesunula do komerční sféry, kde pracovala na manažerské pozici v soukromé softwarové firmě zabývající se DMS. Po 2 letech na Burze cenných papírů Praha byla jmenována do funkce generální ředitelky České kapitálové informační agentury, a.s. (ČEKIA), jejíž hlavní činností bylo získávání a zpracování dat veřejného sektoru a tvorba databázových informačních produktů s přidanou hodnotou. Od r. 2006 pracuje ing. Vránová v agentuře EPMA (European Project & Management Agency) jako ředitelka pro strategický rozvoj. Zapojila se do několika běžících evropských projektů směřujících k budování znalostní a informační společnosti, např. do IANIS fora, do pracovní skupiny pro e-business, jako partner mezinárodní sítě expertů ePSIplus aj. Problematika e-businessu, internetu stejně jako e-governmentu byla řadu let každodenní součástí práce Ing. Vránové. Zná velmi dobře institucionální i komerční prostředí v České republice, jakož i informační zdroje a toky s vazbou na veřejný sektor. Ing. Vránová je rovněž spoluzakladatelkou iniciativy Czech PSI Watch, která se zabývá problematikou opětovného využívání informací veřejného sektoru a implementací "Re-Use" směrnice (2003/98 EC) do českého prostředí.


Ostatní příspěvky v sekci

Management znalostí v moderní organizaci

Autor: Ludmila Mládková, Vysoká škola ekonomická v Praze

Podnik jako živý organismus – konkurenční výhoda

Autor: Olga Girstlová, GiTy, a.s., Brno

Některé problémy transformace firemního informačního střediska na středisko znalostní

Autor: Jan Vymětal, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Ekonomická fakulta

Využití marketingu v podnikové knihovně

Autor: Tereza Šedivcová, ČSOB, Praha

Strategické rozhodovanie a riadenie znalostí v reálnej firemnej praxi

Autor: Anna Diačiková, Chemosvit a.s., Svit

DMS a dynamické dokumenty

Autor: Jan Mottl, AiP Safe s.r.o., Praha