13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Management informací a znalostí ve firmě

Koordinátor: Anna Diačiková, Chemosvit a.s., Svit

Kdy a kde: 23. 5. 2007, 9.00 - 12.30, Posluchárna D

Strategické rozhodovanie a riadenie znalostí v reálnej firemnej praxi

Autor: Anna Diačiková, Chemosvit a.s., Svit

Abstrakt:

Kvalita strategického rozhodovania a jeho výsledky ovplyvňujú významným spôsobom prosperitu i budúce hospodárske výsledky firmy. V podmienkach znalostnej ekonomiky sa výrazne zmenili princípy podnikania, ktoré sú čím ďalej tým viac založené na vedomostiach a duševnej práci. Najdôležitejším sa stáva intelektuálny kapitál firmy. Jej informácie a znalosti sú kľúčovými faktormi úspechu a sú hlavným zdrojom konkurenčnej výhody. Ráznym nástupom ICT technológií do všetkých oblastí ľudskej činnosti, ktoré sú tým neustále menené, je nutné prijímať rozhodnutia promptne reagujúce na príležitosti / ohrozenia, ktoré sú identifikované neustálym vyhodnocovaním externého prostredia kvalitným monitorovacím systémom. Výstupom nie je v turbulentne sa meniacom prostredí strategický plán, ale súbor strategických rozhodovaní. Na príklade reálnej medzinárodnej holdingovej spoločnosti Chemosvit, a.s., je prezentovaná koncepcia (vy)budovania firemného znalostného systému ako neoddeliteľná súčasť strategického riadenia spoločnosti.

O autorovi:

Po ukončení štúdia technológie plastov na STU v Bratislave pracovala vo VUCHV Svit v oblasti vývoja a aplikácie fyzikálnych metód pre hodnotenie vlastností polymérnych materiálov. Externým doktorandským štúdiom z oblasti makromolekulovej chémie získala titul PhD. Od roku 1991 pracuje v spoločnosti Chemosvit a.s. vo Svite na Úseku strategického rozvoja. Je zodpovedná za strategický marketing, riadenie informácií a znalostí v centrále holdingovej spoločnosti. Externe prednáša strategický marketing, medzinárodné ekonomické vzťahy a informačný manažment na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Prednášala na mnohých domácich a zahraničných konferenciách, napr. Praha, Varšava, Moskva, Kanton, Brusel, Dubaj.... Je členkou programového výboru medzinárodnej konferencie Inforum v Prahe, kde koordinuje sekciu Manažment informácií a znalostí vo firme. Je autorkou viac ako 120 prednášok, článkov, patentov, atď.


Ostatní příspěvky v sekci

Management znalostí v moderní organizaci

Autor: Ludmila Mládková, Vysoká škola ekonomická v Praze

Podnik jako živý organismus – konkurenční výhoda

Autor: Olga Girstlová, GiTy, a.s., Brno

Některé problémy transformace firemního informačního střediska na středisko znalostní

Autor: Jan Vymětal, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Ekonomická fakulta

Využití marketingu v podnikové knihovně

Autor: Tereza Šedivcová, ČSOB, Praha

Informace veřejného sektoru – zdroj surovin pro informace a znalosti ve firmě

Autor: Dagmar Vránová, EPMA - Agentura pro evropské projekty &management, Praha

DMS a dynamické dokumenty

Autor: Jan Mottl, AiP Safe s.r.o., Praha