13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Prezentace posterů

Koordinátor: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 22. 5. 2007, 15.45 - 17.30, Posluchárna D

Nové možnosti vyhledávání vědeckých lékařských informací

Autor: Vendula Papíková, Centrum biomedicínské informatiky, Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i., Praha

Spoluautoři:

Richard Papík / Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví

Abstrakt:

Internet jakožto jedna z cest k odborným informacím stále nabývá na významu. Hnutí za otevřený přístup k vědeckým informacím je jednou z příčin takového vývoje a významně se podílí na zvyšování využitelnosti webu v odborných a vědecko-výzkumných kruzích. Nicméně informační přetížení, heterogenita webového prostředí a specifické informační potřeby jednotlivých uživatelů znesnadňují efektivní vyhledávání dostatečně relevantních informací. Takto posilovaná potřeba po "stále chytřejších" vyhledávacích nástrojích a navíc současně přicházející druhá generace webových služeb označovaná jako "Web 2.0" mění tvář internetu jako celku a odráží se i v sektoru pokrývajícím odborné a vědecko-technické informace. Toto sdělení pojednává o nových, volně dostupných i placených vyhledávacích systémech přístupných prostřednictvím Internetu a o webových službách souborně označovaných jako Web 2.0 se zaměřením na vyhledávání vědeckých informací v biomedicínských oborech. Prezentovány jsou vyhledávací nástroje využívající shlukování ("clustering") a vizualizaci vyhledaných dokumentů, hluboké indexování („deep indexing“), fenomén tzv. „social bookmarking“, folksonomie a nové aplikace vyvíjené pomocí aplikačních rozhraní vyhledávačů, tzv. APIs ("application programming interfaces"), jako jsou alternativní uživatelská rozhraní do biomedicínckých databází nebo tzv. „mushups“. Uvedeny jsou rovněž konkrétní příklady výše zmíněných vyhledávacích systémů, rozhraní i služeb. Práce byla podpořena projektem 1M06014 MŠMT ČR a projektem IAA701010606 GA AV ČR.

O autorovi:

MUDr. Vendula Papíková vystudovala 1. LF UK v Praze, v roce 1996 získala atestaci I. st. v oboru vnitřní lékařství a v roce 2000 atestaci I. st. z klinické biochemie. Pracovala jako lékařka na několika klinických pracovištích a jako odborná asistentka na 2. Ústavu lékařské chemie a biochemie 1. LF UK v Praze. V letech 1997 - 1999 působila ve farmaceutické firmě Ferring – Léčiva jako poradce pro bezpečnost léků a poradce pro vědecké lékařské informace. V roce 2001 absolvovala krátkodobý studijní pobyt na vybraných univerzitách USA se zaměřením na diagnostiku dědičných metabolických poruch a na problematiku medicíny založené na důkazech (EBM). Od roku 2006 do současnosti pracuje v Centru biomedicíncké informatiky v Ústavu informatiky Akademie věd ČR, v.v.i.

PhDr. Richard Papík, PhD působí od roku 1994 jako vysokoškolský učitel. Od roku 2002 je ředitelem Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze. Do roku 1994 pracoval deset let v praxi VTEI (vědecké, technické a ekonomické informace), v letech 1994 - 2000 byl informačním specialistou společnosti Medistyl Praha. Absolvoval několik kratších i dlouhodobějších zahraničních stáží v USA, v Německu, ve Velké Británii a ve Slovinsku. V roce 1998 jako hostující „assitant professor“ semestrálně přednášel na School of Information and Library Science na University of North Carolina v USA. Podílí se na akademických a komerčních projektech včetně internetových, na práci programových výborů národních a mezinárodních konferencí, působí v několika oborových společnostech a radách. Profesně je zaměřen na informační systémy vědecko-technických informací, rešeršní systémy a metody a na problematiku informační podpory vědy a výzkumu.

 


Ostatní příspěvky v sekci

Využívání elektronických informačních zdrojů v oblasti přírodních věd z projektu 1N04186 – sázka na školení a semináře.

Autor: Alena Balvínová, Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta, Praha

Spoluautoři:

Jan Soukup / Univerzita Karlova - Přirodovědecká fakulta, Radka Lukášová / Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta

Zpřístupňování eVŠKP : co je nového v ČR

Autor: Iva Horová, Knihovna Akademie múzických umění v Praze

Elektronické informační zdroje v litevských akademických knihovnách

Autor: Zibute Petrauskiene, Vilnius University, Litva

ALADIN: Dokumentační a informační síť pro vzdělávání dospělých

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation, Německo

Spoluautoři:

Lisa Krolak / UNESCO Institute for Lifelong Learning

E-learningové kurzy katalogizace

Autor: Edita Lichtenbergová, Národní knihovna České republiky, Praha

Spoluautoři:

Jaroslava Svobodová, Hana Kubalová / Národní knihovna České republiky

CSA Library School Programme RefWorks v ČR

Autor: Eva Marvanová, Národní knihovna České republiky, Praha

Analýza českých časopisů z oblasti přírodních věd v databázi Web of Science

Autor: Věra Kroftová, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o.

Vztah mezi přístupem k elektronickým službám v Srbsku a indexací článků srbských autorů ve Web of Science

Autor: Stela Filipi Matutinovic, University Library Svetozar Markovic, Srbsko

Spoluautoři:

Biljana Kosanovic / National Library of Serbia

Funkčná informačná gramotnosť pedagogických zamestnancov

Autor: Miroslava Jakubeková, Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne

SAML a XACML jako nová cesta pro přesný Identity management

Autor: Dagmar Brechlerová, Ústav informatiky Akademie věd ČR v.v.i., Praha

SEEDI - digitalizační iniciativa zemí jihovýchodní Evropy

Autor: Milena Dobreva, Bulgarian Academy of Sciences - Institute of Mathematics and Informatics, Bulharsko

Spoluautoři:

Zoran Ognjanović / Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Nikola Ikonomov / Institute for Bulgarian Language

Software pro archivaci webu

Autor: Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Spoluautoři:

Lukáš Matějka, Adam Brokeš / Moravská zemská knihovna v Brně

Studijní obor pro vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků

Autor: Beáta Sedláčková, Slezská univerzita v Opavě

Spoluautoři:

 

Aspekty managementu kvality ve vzdělávání v informační vědě a knihovnictví

Autor: Baiba Holma, University of Latvia, Lotyšsko

Spoluautoři:

Daina Pakalna / University of Latvia

MediGrid jako odborná publikace

Autor: Adéla Jarolímková, CESNET, z.s.p.o., Praha

Spoluautoři:

Petr Lesný, Jan Vejvalka, Kryštof Slabý, Marek Turnovec / Fakultní nemocnice v Motole