Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Postery a/nebo další publikace ve sborníku
Koordinátor: Jana Machonská,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 25. 5. 2004, - 27. 5. 2004, Nová Aula

Sprístupňovanie filmového kultúrneho dedičstva na Slovensku [poster/příspěvek]

Autor: Anna Faklová,  Slovenský filmový ústav, Bratislava

Spoluautoři: Ing. Nadežda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia and Slovakia

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Príspevok rozoberá základné otázky spracovania sprístupňovania filmového kultúrneho dedičstva v archíve Slovenského filmového ústavu a má dve časti teoretickú a praktickú. Opisuje súčasný stav a podmienky ochrany audiovizuálneho kultúrneho dedičstva prostredníctvom informačného systému SK CINEMA – špecifikácia, architektúra, štandardy.

Druhá časť príspevku sa venuje praktickým aspektom budovania IS SK CINEMA. Jeho riešenie vychádza zo základných potrieb SFÚ a dostupných materiálov k spracovaniu a budovaniu informačných zdrojov. Výsledkom je osobitý model a metodika informačného systému pre budovanie vlastných informačných zdrojov, ako aj ich integráciu s existujúcimi informačnými zdrojmi pri ich sprístupňovaní v rámci jednotného používateľského rozhrania v prostredí www.

O autorovi

Autorka príspevku je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – Katedry knihovedy a vedeckých informácií. Venuje sa projektovaniu informačných systémov a tímovému manažmentu. V súčasnosti sa zaoberá projektovaním a implementáciou informačného systému v prevádzke Slovenského filmového ústavu, kde vykonáva funkciu koordinátora projektu na ochranu kultúrneho dedičstva slovenskej kinematografie. V posledných rokoch pôsobila v Spolku slovenských knihovníkov ako členka Predstavenstva. Je členkou Komisie pre informatizáciu rezortu ministerstva kultúry.


Ostatní příspěvky v sekci:

Možnosti a kvalita využití internetu v zemědělství a venkovských regionech [poster/příspěvek]

Autor: Jan Jarolímek, Česká zemědělská univerzita, Praha

Spoluautoři: Jiří Vaněk


Medicína na neviditelném webu [poster/příspěvek]

Autor: Jiří Menoušek, Nemocnice Louny - Středisko vědeckých informací, Louny


Vztah mezi optimalizací webu pro vyhledávače a optimalizací pro návštěvníka [příspěvek]

Autor: Jan Nemrava, Vysoká škola ekonomická - Fakulta managementu, Jindřichův Hradec


Partnerství pro veřejnost [příspěvek]

Autor: Libuše Nivnická, Knihovna Jiřího Mahena, Brno


Měření efektivity univerzitních knihoven s použitím Data Envelopment Analysis [poster/příspěvek]

Autor: Nevena Stancheva, University of Economics, Bulharsko

Spoluautoři: Vyara Angelova


A Contribution to Image Semantic Analysis [příspěvek]

Autor: Jozef Stašák, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica - Fakulta financií, Banská Bystrica


Verejné informačné zdroje a komerčné databázy na slovenskom trhu [příspěvek]

Autor: Katarína Šebejová, Československá obchodní banka, a. s. - zahraničná pobočka v SR, Bratislava


Webové služby a aplikace XML [poster/příspěvek]

Autor: Milan Talich, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby


Zpět na program