Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Postery a/nebo další publikace ve sborníku
Koordinátor: Jakub Petřík,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 23. 5. 2006, - 25. 5. 2006, propojovací chodba Nová budova - Rajská budova

Tvorba efektívneho informačného systému v drevospracujúcom sektore [poster / příspěvek]

Autor: Alena Zuzánková,  Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava

Plné texty

Soubor PDF 

Abstrakt

Základnú štruktúru prezentovaného informačného systému pre drevospracujúci priemysel tvorí efektívna forma distribúcie odborných informácií, pomocou ktorej je snaha čo najviac zjednodušiť riadiacim pracovníkom a špecialistom v odbore prístup k aktuálnym odborným informáciám. Optimálne riešenie sa potvrdilo aktivitami v dvoch základných smeroch; v budovaní vlastných databáz a v pravidelnej edícii vlastných odborných informačných materiálov.

Firemný informačný systém slúži pre interné aj externé informačné zabezpečenie pre výskumníkov a, distribúciou do sietí podnikov drevospracujúceho priemyslu, aj pre zamestnancov vo výrobe. Práve zjednodušeným prístupom k technicko-ekonomickým poznatkom, uvádzaný informačný systém pomáha minimalizovať riziká pri rozhodovaní a riadení vo výskume a vo výrobe.

O autorovi

Dlhodobá orientácia na špecializáciu chemického a technologického spracovávania drevnej hmoty, výroby buničín, papierov, kartónov a lepeniek a súčasne rozšírená využívanie informačných systémov pre tento odbor. Rešeršné a štúdijné práce na podporu výskumných a rozvojových úloh s orientáciou na také informácie, ktoré sa zaoberajú hodnotením kvality drevnej suroviny a jej vhodnosti pre výrobu papierov a lepeniek rôzneho druhu.


Ostatní příspěvky v sekci:

Otevřený archiv elektronických tisků E-LIS zve české autory [příspěvek]

Autor: Eva Bratková, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Bezpečnost XML [poster / příspěvek]

Autor: Dagmar Brechlerová, Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta


Informačná stratégia - tvorba informačných zdrojov v dizajne [poster / příspěvek]

Autor: Anna Faklová, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava


Berte v úvahu uživatelské potřeby při vývoji nové digitální knihovny [poster/příspěvek]

Autor: Henryk Hollender, Warsaw University of Technology, Polsko


Vznik oborově specializované digitální knihovny Národního filmového archivu [příspěvek]

Autor: Pavla Janásková, Národní filmový archiv, Praha


Nástroje pro podporu spolupráce při tvorbě a sdílení informací a znalostí [příspěvek]

Autor: Jiří Jelínek, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu

Spoluautoři: Tomáš Kincl


Fulltextové databáze VŠKP (vysokoškolských kvalifikačních prací) – volný přístup k cennému zdroji odborných informací [příspěvek]

Autor: Věra Jurmanová Volemanová, Masarykova univerzita v Brně - Filozofická fakulta - Kabinet knihovnictví


Zajišťování plných textů dokumentů a faktografických údajů [příspěvek]

Autor: Rostislav Kudláček, Informační specialista


Digitalizace a digitální kolekce ve vědeckých knihovnách a archivech v Estonsku [poster / příspěvek]

Autor: Helle Maaslieb, Estonian Literary Museum Archival Library, Estonsko

Spoluautoři: Signe Jantson / University of Tallinn


Evropská knihovna - projekt TEL-ME-MOR [poster / příspěvek]

Autor: Eva Marvanová, Národní knihovna České republiky


Projekt elektronického portálu DIHELIA [příspěvek]

Autor: Sebastia Montserrat, University of Barcelona, Španělsko

Spoluautoři: Eva Delgado, Pablo Campoy


Information System Media Education (ISM): nový digitální referenční nástroj [poster / příspěvek]

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation (BR), Německo


SciTech navigátor [poster / příspěvek]

Autor: Alena Paulíková, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava


Zpřístupňování informačních zdrojů z pohledu deseti let zkušeností [příspěvek]

Autor: Jiří Potáček, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Spoluautoři: Svobodová Věra / MZLU v Brně


Informační podpora firemních procesů – očekávání a realita [poster / příspěvek]

Autor: Tomáš Rain, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři: Ivana Švarcová


Polytematický strukturovaný heslář jako nástroj pro věcné pořádání elektronických informačních zdrojů [poster / příspěvek]

Autor: Linda Skolková, Státní technická knihovna v Praze

Spoluautoři: Markéta Máliková /Státní technická knihovna, Lucie Šmídová / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK


Elektronický portál územních samospráv ePUSA [poster / příspěvek]

Autor: Jaroslav Svoboda, Ministerstvo vnitra ČR - Odbor informatizace veřejné správy, Praha


Volný přístup k vědeckým informacím – co přinese knihovnám a kdo ho zaplatí? [příspěvek]

Autor: Martin Vítů, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Zpět na program