Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Postery a/nebo další publikace ve sborníku
Koordinátor: Jakub Petřík,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 23. 5. 2006, - 25. 5. 2006, propojovací chodba Nová budova - Rajská budova

Fulltextové databáze VŠKP (vysokoškolských kvalifikačních prací) – volný přístup k cennému zdroji odborných informací [příspěvek]

Autor: Věra Jurmanová Volemanová,  Masarykova univerzita v Brně - Filozofická fakulta - Kabinet knihovnictví

Plné texty

Soubor PDF 

Abstrakt

Od 1. ledna 2006 nařizuje zákon vysokým školám zpřístupňovat diplomové, bakalářské, rigorozní a dizertační práce veřejnosti prostřednictvím databáze kvalifikačních prací. I přesto, že kolem tohoto ustanovení panuje mnoho nejasností (zejména z právního pohledu), nastane dříve či později doba, kdy vysoké školy skutečně přistoupí k zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací (dále jen VŠKP) obhájených na jejich půdě. Za předpokladu, že bude zvolena elektronická forma zpřístupnění VŠKP, bude mít veřejnost volný a ničím neomezený přístup k těmto mnohdy cenným a jedinečným dokumentům, šedá literatura ztratí definitivně jednu svou část a ČR se konečně přiblíží (v této oblasti) zvyklostem, které jsou zejména v USA a v původních 15 zemích EU naprostou samozřejmostí.

Proces vytváření databází VŠKP začal na některých vysokých školách v ČR už před několika lety. A tak se jistě brzy objeví první případy naplnění zákona o vysokých školách.

Tento příspěvek si klade za cíl zmapovat nové pole otevřených a volných zdrojů poznatků, informovat o databázích VŠKP na různých vysokých školách, s důrazem zejména na Masarykovu univerzitu v Brně a podat stručný přehled o současném stavu legislativy vztahující se k této problematice.

O autorovi

Autorka absolvovala magisterský studijní obor Informační věda a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v červnu roku 2004. Od srpna téhož roku pracuje jako asistentka v Kabinetu knihovnictví při Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU. V období březen – prosinec 2004 pracovala v Ústřední knihovně FF MU jako knihovnice. Od roku 2004 je též členkou Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol. Dlouhodobě se zabývá autorskoprávní problematikou v oblasti knihovnictví.


Ostatní příspěvky v sekci:

Otevřený archiv elektronických tisků E-LIS zve české autory [příspěvek]

Autor: Eva Bratková, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Bezpečnost XML [poster / příspěvek]

Autor: Dagmar Brechlerová, Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta


Informačná stratégia - tvorba informačných zdrojov v dizajne [poster / příspěvek]

Autor: Anna Faklová, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava


Berte v úvahu uživatelské potřeby při vývoji nové digitální knihovny [poster/příspěvek]

Autor: Henryk Hollender, Warsaw University of Technology, Polsko


Vznik oborově specializované digitální knihovny Národního filmového archivu [příspěvek]

Autor: Pavla Janásková, Národní filmový archiv, Praha


Nástroje pro podporu spolupráce při tvorbě a sdílení informací a znalostí [příspěvek]

Autor: Jiří Jelínek, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu

Spoluautoři: Tomáš Kincl


Zajišťování plných textů dokumentů a faktografických údajů [příspěvek]

Autor: Rostislav Kudláček, Informační specialista


Digitalizace a digitální kolekce ve vědeckých knihovnách a archivech v Estonsku [poster / příspěvek]

Autor: Helle Maaslieb, Estonian Literary Museum Archival Library, Estonsko

Spoluautoři: Signe Jantson / University of Tallinn


Evropská knihovna - projekt TEL-ME-MOR [poster / příspěvek]

Autor: Eva Marvanová, Národní knihovna České republiky


Projekt elektronického portálu DIHELIA [příspěvek]

Autor: Sebastia Montserrat, University of Barcelona, Španělsko

Spoluautoři: Eva Delgado, Pablo Campoy


Information System Media Education (ISM): nový digitální referenční nástroj [poster / příspěvek]

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation (BR), Německo


SciTech navigátor [poster / příspěvek]

Autor: Alena Paulíková, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava


Zpřístupňování informačních zdrojů z pohledu deseti let zkušeností [příspěvek]

Autor: Jiří Potáček, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Spoluautoři: Svobodová Věra / MZLU v Brně


Informační podpora firemních procesů – očekávání a realita [poster / příspěvek]

Autor: Tomáš Rain, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři: Ivana Švarcová


Polytematický strukturovaný heslář jako nástroj pro věcné pořádání elektronických informačních zdrojů [poster / příspěvek]

Autor: Linda Skolková, Státní technická knihovna v Praze

Spoluautoři: Markéta Máliková /Státní technická knihovna, Lucie Šmídová / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK


Elektronický portál územních samospráv ePUSA [poster / příspěvek]

Autor: Jaroslav Svoboda, Ministerstvo vnitra ČR - Odbor informatizace veřejné správy, Praha


Volný přístup k vědeckým informacím – co přinese knihovnám a kdo ho zaplatí? [příspěvek]

Autor: Martin Vítů, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Tvorba efektívneho informačného systému v drevospracujúcom sektore [poster / příspěvek]

Autor: Alena Zuzánková, Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava


Zpět na program